I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca - Firma KING HORSE Piotr Gabor prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności Gospodarczej ,podlegający wpiowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP:6781448080 ,REGON:356891180 z siedzibą przy ulicy Bratucice 127 B,32-712 Bratucice. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną WWW.kinghorse.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.kinghorse.pl.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez adres strony oraz e-mailowo na adres biuro@kinghorse.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach [godzin, w których pracuje sklep].
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. 
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. Telefon - 668 847 770
b. E-mail -biuro@kinghorse.pl
c. Adres korespondencyjny:KING HORSE Piotr Gabor,Bratucice 127B,32-712 Bratucice
7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 
8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 3-14dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: za pobraniem - przy odbiorze przesyłki przelewem na rachunek bankowy PKO BP84 1020 1433 0000 1102 0114 8709
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) 
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:KING HORSE Piotr Gabor,Bratucice 127B,32-712 Bratucice
4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy :KING HORSE Piotr Gabor ,Bratucice 127B,32-712 Bratucice
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy Kupującego
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe,które służą wyłącznie do wykonania umowy:wystawienia faktury lub paragonu i wysłania towaru.

Dane które klient przekazuje to:

- Imię 

-Nazwisko

- E-mail

- Data urodzenia

-Adres zamieszkania

-Numer telefonu

Dane te są wymagane , do wypełnienia umowy czyli transakcji i dostarczenia towaru. 

2. Sklep nasz ,nie przetwarza danych osobowych ,ani nie udostępnia osobom trzecim.

3. Powołany został inspektor Ochrony danych osobowych,

3. Każdy klient ma prawo wymagać usunięcia wszystkich swoich danych z bazy sklepu kinghorse.pl bez podania powodu.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

X.Pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienie od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie14dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewożnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ,muszą Państwo poinformować nas :KING HORSE Piotr Gabor , Bratucice 127B,32-712 Bratucice,Email:biuro@kinghorse.pl,o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.,pocztą lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,jednak nie jest to obowiązkowe,mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres zamieszczony na naszej stronie kinghorse.pl.Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymanej informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,wystarczy ,aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczania innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez nas),niezwłocznie ,a w każdym przypadku nie póżniej niż 14dni od dnia,w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.Zwrotu płatności dokonujemy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy. Prosimy odesłać rzecz,którą otrzymał konsument zgodnie z umową na adres:KING HORSE Piotr Gabor,Bratucice 127B,32-712 Bratucice,niezwłocznie,a w każdym razie nie pożniej niż 14dni od dnia,w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni. Będą Państwo musieli ponieść koszt zwrotu zamówionej rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:KING HORSE Bratucice 127 B,32-712 Bratucice
biuro@kinghorse.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:...............................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru rzeczy........................
Imię i nazwisko..................................
Adres.......................................
Podpis i data...................................